Algemene Voorwaarden

Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn integraal onderdeel van alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten ter zake van door Blue Eyes te verrichten diensten;
2. Verstrekking van een (vervolg-)opdracht aan Blue Eyes houdt aanvaarding van deze voorwaarden in;
3. Afwijkingen van en uitzonderingen op deze voorwaarden, alsmede algemene voorwaarden van opdrachtgever, zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk door Blue Eyes zijn geaccepteerd;
4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing;
Opdrachtbevestiging
5. Een opdrachtbevestiging wordt geacht juist en volledig te zijn, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk heeft geprotesteerd. Een ondertekend voorstel heeft de status van opdrachtbevestiging;
6. Aanvullende afspraken of wijzigingen binden alleen indien deze schriftelijk zijn bevestigd;
Garanties
7. Blue Eyes verbindt zich tot het met zorg verrichten van de aan mij uitbestede werkzaamheden;
8. Blue Eyes staat in voor deugdelijkheid en kwaliteit van de door mij verrichtte werkzaamheden;
Uitvoeringstermijn
9. Door Blue Eyes genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die mij bij het aangaan van de opdracht bekend zijn gemaakt;
10. Vastgestelde termijnen worden zoveel mogelijk in acht genomen;
11. Een excessieve overschrijding van de vastgestelde termijn, welke niet het gevolg is van een gedraging van opdrachtgever, kan worden beschouwd als grond voor ontbinding van de overeenkomst;
Expliciet meerwerk
12. Indien door additionele wensen van opdrachtgever de werkzaamheden aantoonbaar worden verzwaard c.q. uitgebreid, is sprake van expliciet meerwerk. Expliciet meerwerk valt niet onder de prijs die aanvankelijk is overeengekomen;
13. Onder meerwerk wordt ook verstaan het feitelijk afwijken van de gemaakte afspraken in die zin dat er duidelijk meer werkzaamheden worden verricht dan afgesproken;
Prijs en betaling
14. De prijs is exclusief BTW en kan in geval van werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever worden uitgebreid met een kilometervergoeding;
15. Indien door welke omstandigheid ook slechts een gedeelte van de opdracht door Blue Eyes kan worden uitgevoerd, ontheft dit opdrachtgever niet van verplichting tot betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht;
16. Alle facturen zullen door opdrachtgever binnen 14 dagen na verzending van de factuur worden betaald. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 8 dagen na de factuurdatum. Indien en voor zover de reclame door Blue Eyes gegrond wordt bevonden, schort de betalingsverplichting op;
Niet betaling op vervaldag
17. Bij overschrijding door opdrachtgever van de overeengekomen betalingstermijn, is het gehele danwel het restant van het factuurbedrag terstond en ten volle opeisbaar, zonder nadere aanmaning, terwijl Blue Eyes voorts gerechtigd is de uitvoering van lopende werkzaamheden op te schorten, danwel zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst alle bestaande overeenkomsten te annuleren, onverminderd het recht van Blue Eyes om daarnaast vergoeding van de geleden schade te vorderen;
18. Niet (tijdig) betalen heeft eveneens tot gevolg dat in deze Algemene Voorwaarden genoemde garanties voor betreffende opdrachtgever komen te vervallen;
Bijkomende kosten bij niet (tijdige) betaling
19. Bij niet (tijdige) betaling is opdrachtgever van rechtswege naast het nog openstaande bedrag een rentevergoeding over het aan Blue Eyes toekomende bedrag verschuldigd van 1,5% per 30 dagen of gedeelte van 30 dagen;
20. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die voor de inning van de vordering worden gemaakt voor rekening van opdrachtgever, waarbij onder de gerechtelijke kosten worden begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestellingen naast de voorschotten en het honorarium van degene die door Blue Eyes met invordering is belast. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld volgens het door de rechters gehanteerde tarief, vermeerderd met de omzetbelasting;
21. Bij een eventuele procedure is opdrachtgever voorts de bij vonnis geliquideerde proceskosten, alsmede nakosten verschuldigd;
Geheimhouding en zorgplicht
22. Blue Eyes zal bij het verrichten van de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van opdrachtgever in acht nemen. Blue Eyes heeft een uitdrukkelijke geheimhoudingsplicht. Desgevraagd legt Blue Eyes een Verklaring Omtrent Gedrag over of wordt een geheimhoudingsverklaring getekend;
Medewerking door opdrachtgever
23. Opdrachtgever verleent zijn medewerking aan het uitvoeren van de overeenkomst en zal steeds tijdig alle noodzakelijke en nuttige informatie verschaffen;
24. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet tijdig of onvolledig zijn verschaft of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, is Blue Eyes bevoegd de uitvoering van de opdracht op te schorten. Hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever;
25. Indien het aantal in de offerte of overeenkomst bepaalde uren wordt overschreden door het in gebreke blijven van opdrachtgever is opdrachtgever verplicht het extra aantal uren tegen het hoogste tarief te vergoeden;
Wijziging overeenkomst
26. Indien tijdens de uitvoering van een opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal Blue Eyes tijdig met opdrachtgever in overleg treden over bijstelling van de overeengekomen werkzaamheden;
27. Indien uit voorgenoemd overleg voortvloeit dat gemaakte afspraken zullen worden bijgesteld zal de overeenkomst dienovereenkomstig worden gewijzigd of aangevuld. De nieuwe afspraken zullen schriftelijk worden bevestigd;
28. Een wijziging van de overeenkomst kan het tijdstip waarop de opdracht zou zijn beëindigd beïnvloeden, alsmede de hoogte van de betaling;
Controle en goedkeuring opdrachten
29. Opdrachtgever zal door Blue Eyes overlegde stukken terstond na ontvangst controleren op juistheid en volledigheid. Bij constatering van onvolledigheid of onjuistheid neemt opdrachtgever binnen 2 dagen contact op met Blue Eyes. Blue Eyes zal vervolgens zorgen dat de onjuistheid wordt gecorrigeerd of de onvolledigheid wordt aangevuld;
30. Aansprakelijkheid van Blue Eyes ten gevolge van onjuistheden en/of onvolledigheden is uitdrukkelijk beperkt tot in voornoemd artikel genoemde herstelwerkzaamheden;
31. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, is Blue Eyes slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 39 (aansprakelijkheid);
Tekenbevoegdheid
32. Wanneer opdrachtgever Blue Eyes schriftelijk tekenbevoegdheid heeft verleend, vervalt aansprakelijkheid van Blue Eyes voor eventuele schade voor opdrachtgever vanwege het – op verzoek van opdrachtgever – ondertekenen van stukken en/of contracten;
Inschakeling derden
33. Blue Eyes is gerechtigd namens en voor rekening van opdrachtgever opdracht tot levering of anderszins ter beschikkingstelling van goederen en/of diensten te geven, echter uitsluitend in het geval zulks de uitvoering van de opdracht ten goede komt, danwel uit de aard van een opdracht voortvloeit;
Annulering
34. Als opdrachtgever een aan Blue Eyes verstrekte en getekende overeenkomst annuleert of in gebreke blijft met betrekking tot de verschaffing van de juiste gegevens of medewerking om betreffende opdracht tot een goed einde te brengen waardoor uitvoering en oplevering van het resultaat achter blijft, is opdrachtgever 50% van het offerte-bedrag aan Blue Eyes verschuldigd;
35. Is de opdracht wel uitgevoerd, maar weigert opdrachtgever de levering van het resultaat, is opdrachtgever het volledige bedrag van de offerte aan Blue Eyes verschuldigd;
Verlies etc. van documenten
36. Blue Eyes zal de door opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten en overige bescheiden met grote zorgvuldigheid behandelen;
37. Indien Blue Eyes enige onregelmatigheid zoals verlies, diefstal of misbruik met betrekking tot die documenten en/of bescheiden constateert, zal zij terstond daarvan mededeling doen aan opdrachtgever;
38. Indien de relatie tussen Blue Eyes en opdrachtgever is beëindigd, zal Blue Eyes op eerste verzoek van opdrachtgever alle ter beschikking gestelde documenten en/of bescheiden retourneren;
Aansprakelijkheid
39. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Blue Eyes uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de door opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit keert. Vervolgschade en bedrijfsschade vallen niet onder directe schade;
40. Op uw eerste verzoek zal Blue Eyes een afschrift van de polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering toezenden;
Overmacht
41. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Blue Eyes geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Blue Eyes niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen van derden worden daaronder begrepen;
42. Tijdens overmacht worden de verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakomingen van de verplichtingen door Blue Eyes niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat;
43. Indien Blue Eyes bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is Blue Eyes gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als er uit de reeds gewerkte uren geen tastbaar resultaat is gekomen;
Geschillen
44. Een geding terzake van de overeenkomst of deze voorwaarden zal met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.